Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií 

OK

Reklamačný poriadok pre maloobchodný nákup cez  www.topzlato.sk

 

Všeobecné ustanovenia:

 1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na riešenie reklamácii a spôsob vykonania záručných opráv pri tovare, ktorý predávajúci predal kupujúcemu. Pri reklamácii tovaru sa kupujúci riadi týmto reklamačným poriadkom a príslušnou právnou legislatívou.
 2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").
 3. Počas záručnej doby ma zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.
 4. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený na stránkach topzlato.sk kupujúcim od predávajúceho.
 5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu na

 www.topzlatos.sk .

 1. Zlaté a strieborné šperky vykazujú po dlhšej dobe používania známky opotrebenia ako je zmatnenie povrchu alebo sčernenie. Takéto opotrebenie sa nepovažuje za
 2. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
 3. Na základe uzatvorenia kúpnej zmluvy a prebratia tovaru potvrdzuje kupujúci svoj súhlas s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom internetového obchodu topzlato.sk .
 4. Za prebratie tovaru sa u kupujúceho považuje okamih prevzatia tovaru od predávajúceho prepravcu.

 

 

Záruka, záručné podmienky:

 1. Záručná doba je 24
 2. Za záručný list sa považuje doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací
 3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy
 4. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.
 5. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu zaslanú kupujúcim v súlade s § 18 ods. 2 Zákona
 6. Záručná doba začína plynúť okamihom prebratia tovaru kupujúcim.
 7. Povinnosťou predávajúceho je na žiadosť kupujúceho vystaviť písomný záručný list, ktorý musí obsahovať obchodné meno predávajúceho, jeho sídlo, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky.
 8. Je žiaduce, aby si kupujúci pri preberaní tovaru zásielku prezrel spolu s Kupujúci je oprávnený odmietnuť prebratie tovaru, ktorý nie je v súlade s kúpnou zmluvou.
 9. Zásielku, ktorá je neúplná alebo poškodená je potrebné oznámiť predávajúcemu na e-mailovú adresu info@topzlato.sk.
 10. Záruka sa netýka poškodení, ktoré vznikli:
 • mechanickým poškodením tovaru,
 • používaním tovaru v podmienkach ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia,
 • neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami, prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

 

Podmienky reklamácie:

 1. Uplatnenie reklamácie je možné písomne na adrese predávajúceho.
 2. Predávajúci nesie zodpovednosť za závady, ktoré má predaný tovar pri prebratí kupujúcim. Nároky za závadu tovaru si kupujúci môže uplatniť počas trvania záručnej doby kúpeného
 3. Pri reklamácii tovaru je potrebné doložiť predávajúcemu reklamačný protokol so závadným tovarom, doklad o kúpe tovaru – faktúru.
 4. Najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie. Vybavenie reklamácie musí byť uskutočnené do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto doby má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od
 5. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 6. Reklamácia sa netýka na závady tovaru, ktoré vznikli bežným používaním tovaru kupujúcim.

 

 1. Šperky z bieleho zlata môžu nosením zožltnúť. Je to preto, že zliatin bieleho zlata používaného k výrobe je viac Prírodná farba zlata je len žltá. Biele zlato vzniká zliatím (legovaním) rýdzeho žltého zlata s obyčajnými kovmi bielej farby. Tieto potom pôvodnú žltú farbu zlata v zliatine „prebijú.“ U bieleho zlata sa pridáva zinok a paládium a vzájomný pomer týchto kovov

v zliatine vytvára intenzitu jej bielej farby. Šperky z bieleho zlata sa nakoniec poťahujú tenkou vrstvou ródia. Ródium je platinový kov, ktorý má krásnu bielu farbu. Na šperk sa nanáša galvanizáciou, čo je povrchová úprava ako zlatenie. Prsteň z bieleho zlata sa nosením ako každý šperk opotrebúva. Postupne sa z neho „zotrie“ biele ródium, a na povrch ,,prerazí“ pôvodná zlatožltá farba zlata.

 1. Prípadné rozdiely medzi doručeným tovarom a faktúrou kupujúci oznámi predávajúcemu do 3 dní prostredníctvom e- mailu na info@topzlato.sk.
 2. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v súlade s § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar na kontaktnú adresu uvedenú v sekcii Kontakt na stránkach www.topzlato.sk spolu s vyplneným reklamačným formulárom, ktorý si môže stiahnuť tu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
 • doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
 • doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu na adresu: Tanex Slovakiar.o. /ZOC MAX/ Prielohy 979/10 01007 Žilina
 • reklamovaný tovar neposielajte na dobierku– nebude prevzatý
 1. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu,
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním,
 • poškodením tovaru  nadmerným  zaťažovaním,  alebo  používaním  v  rozpore s podmienkami  uvedenými v  dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • odovzdaním opraveného tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru, iba v prípade ak predávajúci nedokáže zabezpečiť výmenu tovaru,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie
 1. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
 • výmenou tovaru za tovar iný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
 • v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný

  REKLAMAČNÝ PROTOKOL 

 

V Žiline 1.10.2018


O nás 

Zaoberáme sa predajom drahých kameňov-drahokamov so špecializáciou na Tanzanit, diamantov a polodrahokamov. Venujeme sa aj ručnej výrobe luxusných a umeleckých šperkov.

Používame 14 a 18 karátové zlato resp. platinu v kombinácii s drahými kameňmi a diamantami. V prípade záujmu nás kontaktujte.

Naše služby

 • Doprava zdarma od 50 eur

  Doprava zdarma platí pri platbe vopred

 • Zákaznícka podpora

  Poradíme Vám každý deň v čase
  od 10:00 - 20:00 na tel. čísle +421 948 147 641

 • Darček už pri prvej objednávke 

  10% zľavovú kartu Vám pribalíme do balíčka pri prvom nákupe