Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií 

OK

Obchodné podmienky internetového obchodu

www.topzlato.sk

Článok I

Všeobecné ustanovenia:

 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpnu zmluvu uzatvorenú prostredníctvom internetového obchodu Tanex Slovakia,

s.r.o. na stránkach www.topzlato.sk .

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim pri kúpe a predaji Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.topzlato.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.topzlato.sk  zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
 2. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená medzi kupujúcim. Predávajúcim internetového obchodu topzlatos.k je Tanex Slovakia s.r.o.
 3. Pri zaslaní objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, porozumel im a bezvýhradne s nimi súhlasí.

 

Článok II

Vymedzenie pojmov:

 1. Predávajúci - je prevádzkovateľ internetového obchodu sk, t.j. spoločnosť TOPZLATO, s.r.o. so sídlom: Na Šefranici 1243/3 010 01 Žilina, IČO: 36399400, IČDPH: SK 2020106132 v zastúpení konateľom Michal Závodský, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: s.r.o. vo vložke č. 12958/L
 2. Kupujúcim - je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila kúpnu zmluvu s predávajúcim.
 3. V prípade, ak je kupujúci spotrebiteľ, právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka, v prípade ak je kupujúci podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 4. Uzatvorenie kúpnej zmluvy- objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 5. Obchodné podmienky - zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 

Článok III Objednávka:

 1. Tovar, ktorý je uverejnený na stránke e-shopu toplzlato.sk možné objednávať prostredníctvom:
 • internetovej stránky topzlato.sk
 • emailom na info@topzlato.sk
 • telefonicky na č. 0944 99 86 47 v pracovných dňoch od 9:00 – 20:00 hod.
 1. Ak sa kupujúci rozhodne nakupovať prostredníctvom internetového obchodu vyberie si tovar na základe aktuálnej ponuky tovaru a potvrdí ho kliknutím na ikonu „do košíka“. Následne si kupujúci zvolí počet kusov vybraného tovaru a klikne na zobrazenie obsahu košíka. Pri objednávaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu topzlato.sk nieje potrebná registrácia. Po registrácii resp. prihlásení si kupujúci zvolí spôsob úhrady, doručenia a dodaciu adresu. Následne klikne na „potvrdenie objednávky“, kde sa mu zobrazí rekapitulácia objednávky. Kliknutím na záväzne objednať kupujúci záväzne odošle svoju objednávku.
 2. Pred odoslaním objednávky predávajúci oboznámi kupujúceho o:
 • hlavných vlastnostiach tovaru,
 • o obchodnom mene, sídle alebo mieste podnikania,
 • o telefónnom čísle a ďalších údajoch potrebných pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak má,
 • o adrese predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b),
 • o celkovej cene tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty, náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky,
 • o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, v ktorej predávajúci dodá tovar, o postupe uplatnenia a vybavenia reklamácií,
 • o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy,
 • o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu,
 • o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim,

 

 • o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok.
 1. Pri objednávaní tovaru prostredníctvom emailu je nutné uviesť meno a priezvisko kupujúceho, dodaciu adresu, telefonický kontakt, spôsob úhrady a Aby bola takto vyplnená objednávka platná, je potrebné uviesť všetky údaje uvedené vyššie.
 2. Postup, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie kúpnej zmluvy vyplýva z týchto obchodných
 3. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu čo najskôr dočasnú, alebo trvalú zmenu v jeho osobných údajoch, alebo zmenu dodacej adresy po odoslaní objednávky.
 4. Kupujúci má právo na zrušenie („storno“) objednávky bez uvedenia dôvodu do 12 hodín od odoslania objednávky. Zrušenie objednávky je potrebné uskutočniť bez zbytočného odkladu prostredníctvom emailu alebo

 

Článok IV

Uzatvorenie kúpnej zmluvy:

 1. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávkového formulára kupujúcim a jeho prijatím predávajúcim. Prijatie objednávkového formulára potvrdí predávajúci zaslaním informatívneho e-mailu kupujúcemu, pričom jeho zaslanie nemá žiadny vplyv na uzatvorenie kúpnej
 2. Kúpna zmluva vzniká aj prijatím objednávky priamo na email e-shopu topzlato.sk, ktorý bude následne predávajúcim potvrdený zaslaním spätného emailu kupujúcemu o registrácii danej objednávky.
 3. Kúpnu zmluvu, ktorá bola uzatvorená týmto spôsobom je možné meniť alebo zrušiť len na základe dohody oboch zmluvných strán.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že pri vzniku akéhokoľvek sporu, ktorý vyplýva z uzatvorenej kúpnej zmluvy zodpovedá podľa
 • 420 Občianskeho zákonníka za škodu, ktorá vznikla predávajúcemu.
 1. Uzatvorená kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je archivovaná po dobu 10 rokov od jej

 

Článok V

Odstúpenie od zmluvy:

 1. Pri nákupe tovaru, ktorý neslúži na podnikateľskú činnosť má kupujúci nárok na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom sú splnené podmienky:
 • kupujúci oznámi odstúpenie od zmluvy predávajúcemu písomne buď zaslaním emailu na info@topzlato.sk, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu predávajúceho spolu s tovarom, kópiou daňového dokladu a vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môže stiahnuť tu, ktorý obsahuje číslo účtu, na ktorý majú byť vrátené finančné Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.
 • tovar zašle kupujúci najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia späť predávajúcemu.
 1. Pri odstúpení od zmluvy sa uzavretá kúpna zmluva zrušuje od počiatku.
 2. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
 3. Ak predávajúci nie je schopný dodať objednaný tovar je povinný o tom bezodkladne upovedomiť kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť zaplatenú cenu za tovar, ak sa nedohodnú na náhradnom plnení.
 4. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.
 5. Objednávka obrúčok, výroba a úprava šperku na mieru podľa požiadaviek zákazníka alebo gravírovanie šperku je zhotovenie tovaru podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, ktoré sa riadi ustanoveniami 12, bod 5, písmeno c, ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
 6. V súlade s 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
 7. Upozornenie: Objednávka obrúčok, výroba a úprava šperku na mieru podľa požiadaviek zákazníka alebo gravírovanie šperku je výroba na mieru a preto sa nedá odstúpiť od kúpnej zmluvy , pokiaľ sa objednávateľ a predávajúci nedohodnú

Tlačivo odstúpenie od zmluvy

 

Článok VI Cena tovaru:

 1. Ceny jednotlivých tovarov uverejnených na internetovej stránke topzlato.sk sú aktuálne a platné. Uvádzané sú v jednotnej mene v eurách (€), v rámci dane z pridanej hodnoty (20 % DPH) a ostatných daní.
 2. Počas zverejnenia tovaru na internetovej stránke topzlato.sk je predávajúci viazaný svojou ponukou.
 3. Konečná cena je uverejňovaná v objednávkovom formulári vrátanie DPH a ostatných poplatkov súvisiacich so získaním
 4. Dokladom o predaji tovaru je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací, záručný list a daňový
 5. Orgán dozoru, ktorý náš tovar kontroluje, dohliada na jeho bezpečnosť a nezávadnosť je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) - Inšpektorát SOI pre Žilinský

 

Článok VII

Platobné podmienky:

 1. V internetovom obchode topzlato.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

 

 • Dobierkou - Slovenská pošta: od 0 – 50 € suma 3,50 € vrátane DPH
 • - Slovenská pošta: od 50 – 250 € suma 4,50 € vrátane DPH
 • Dobierkou - Kuriér: od 0 – 50 € suma 3,50 € vrátane DPH
 • - Kuriér: od 50 – 250 € suma 4,50 € vrátane DPH
 • Pri objednávke nad 250 € musí byt platba vykonaná vopred na účet – poštovné zadarmo

 

 1. V prípade, že si zákazník tovar objedná formou dobierky a tovar si neprevezme, pri ďalšej objednávke mu tovar bude zaslaný až po úhrade danej sumy prevodom na účet.
 2. Sme platcami
 3. Pri platbe vopred Vám po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný Pri tejto platbe je potrebné uviesť ako variabilný symbol č. objednávky, alebo číslo faktúry.
 4. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet v banke:

 

Tatrabanka

č. účtu: 2944024252/ 1100

Pri platbe zo zahraničia:

IBAN: SK2011000000002944024252 BIC/SWIFT code: TATRSKBX

 

Po prijatí platby odošleme tovar s tým, že Vás budeme informovať o termíne dodania.

 

Článok VIII

Dodacie podmienky:

 1. Predávajúci je povinný doručiť objednávaný tovar kupujúcemu do 7 dní od prijatia objednávky. Ak je pri tovare uvedená poznámka s iným termínom doručenia platí tento termín.
 2. Ak má ponúkaný tovar predávajúci na sklade, uskladnený tovar bude vyexpedovaný zo skladu do 2 pracovných dní. Dodanie objednaného tovaru kupujúcemu trvá podľa zvoleného spôsobu doručenia 1 – 3 pracovné
 3. Pri vyexpedovaní tovaru zo skladu bude kupujúcemu zaslaný V prípade nedoručenia tovaru do 7 dní od zaslania emailu potvrdzujúceho vyexpedovanie, je potrebné kontaktovať predávajúceho emailom na adrese info@topzlato.sk
 4. Povinnosťou kupujúceho je prevziať tovar v mieste, ktoré bolo uvedené v objednávke
 5. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim, ktorý mu bol doručený na adresu uvedenú v objednávke má predávajúci právo požadovať od neho náhradu škody vo výške nákladov súvisiacich s plnením.
 6. Internetový obchod topzlato.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom slovenskej pošty a kuriérom. V niektorých prípadoch po dohode so zákazníkom je možný dovoz osobne.

 

Článok IX

Ochrana osobných údajov a registrácia:

 • Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom Táto spotrebiteľská zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.
 • Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.
 • Predávajúci spracúva bežné osobné údaje kupujúceho.
 • Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10
 • Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sek cii, po prihlásení, alebo inou formu (e-mailom, písomne).
 • Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom) a spoločnosti, ktorá spracúva účtovné
 • Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú.
 • Predávajúci využíva softvérové riešenie, ktoré spracúva osobné údaje v tretej krajine – v Spojených štátoch amerických (krajina, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov).
 • Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje zákazníka (v rozsahu: e-mailová adresa) spoločnosti Heureka Shopping r.o., výlučne pre účely programu „Overené zákazníkmi“, pre získanie spätnej väzby od kupujúceho v súvislosti s uskutočneným nákupom v e-shope predávajúceho.
 • Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a ) aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailová adresa kupujúceho. Ak kupujúci nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely,

 

svoj nesúhlas môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené.

 • Osobné údaje môžu byť prenášané do tretích krajín s cieľom doručenia marketingových informácií – takouto krajinou sú Spojené štáty americké, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.
 • Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v e-shope predávajúceho. Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
 • Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.
 • Kupujúci môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú kupujúceho. Kupujúci môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Kupujúci môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.
 • Spracúvanie osobných údajov kupujúce je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.
 • Kupujúci má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov.
 • Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Kupujúci má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
 • Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu predávajúceho.
 • Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 • Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j. registrácia v e-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho).
 • S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového ob chodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

 

 

Článok X

Záruka, záručná lehota:

 1. Záručná doba na nový tovar je 24
 2. Záručným listom je faktúra.
 3. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
 4. Bližšie informácie sú podrobne rozpísané v reklamačnom

 

Článok XI

Záverečné ustanovenia:

 1. Obchodné podmienky sú uverejnené na internetovej stránke topzlato.sk pričom kupujúci pri odoslaní objednávkového formulára potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a bezvýhradne s nimi súhlasí.
 2. Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a
 3. Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 4. Tieto podmienky začínajú platiť od dňa 10.2018 do doby neurčitej.

 

 


O nás 

Zaoberáme sa predajom drahých kameňov-drahokamov so špecializáciou na Tanzanit, diamantov a polodrahokamov. Venujeme sa aj ručnej výrobe luxusných a umeleckých šperkov.

Používame 14 a 18 karátové zlato resp. platinu v kombinácii s drahými kameňmi a diamantami. V prípade záujmu nás kontaktujte.

Naše služby

 • Doprava zdarma od 50 eur

  Doprava zdarma platí pri platbe vopred

 • Zákaznícka podpora

  Poradíme Vám každý deň v čase
  od 10:00 - 20:00 na tel. čísle +421 948 147 641

 • Darček už pri prvej objednávke 

  10% zľavovú kartu Vám pribalíme do balíčka pri prvom nákupe